Board of Education

Term Expires
Zone 1: Ed Johnson 2027
Zone 2: Trudy Van Dusen Citovic 2025
Zone 2: Lloyd Mueller 2027
Zone 2: Mitra Vazeen 2025
Zone 3: Ashley Flukinger  2025
Zone 3: Jody Stahancyk  2027
Zone 3: Tim Lyman 2027